Romain Rolland

 

       

 

Romain Rolland (1866 - 1944),  francouzský romanopisec, dramatik, esejista, literární kritik hudební historik, humanista a pacifista. V roce 1904 začal Rolland pracovat na svém stěžejním díle, románu Jan Kryštof, epickém líčení  života hudebního skladatele německé národnosti, žijícího v době mezi Pařížskou komunou a I. světovou válkou.  Dále napsal romány Dobrý člověk ještě žije, Petr a Lucie, Okouzlená duše. 
 
V roce 1915 byl Rolland oceněn Nobelovou cenou za literaturu. Finanční částku  spojenou s cenou Rolland z větší části věnoval  Červenému kříži.
 
V dvacátých letech 20. století se zaměřil na Asii, zvláště pak na Indii, jelikož se snažil představit svou mystickou filozofii "západu". V této době napsal dílo Mahatma Gandhi (1924).
 
Rolland  si dopisoval s významnými osobnostmi, jako byl Albert Schweitzer, Albert Einstein, Bertrand Russell nebo Rabindranath Tagore. Rolland jako vlivná  morální autorita se zastal u prezidenta Masaryka českého pacifisty Přemysla Pittera. (víc o PP ZDE) Pitter pak navštívil Rollanda ve Švýcarsku a otiskl s ním rozhovor; během něj však došel k závěru (a to několik let před Rollandovým oficiálním příklonem k Sovětskému svazu), že má před sebou člověka, který ve svém životě opracovává slova, nikoli muže ručícího za sebe sama svými činy. Rolland tak jako mnoho intelektuálů té doby podlehl vábničce socialismu a byl nekritický k režimu v Sovětském svazu. Po uzavření Molotovova-Ribbentropova paktu v roce 1939  prozřel .

 

       

 

 

 

       
         

Romain Rolland, Neodpustitelný zločin, úryvek z románu Jan Kryštof

Zdálo se, že se o jeho život zajímá jediný živý tvor; starý bernardýn, který přicházel, aby svou velkou hlavu s krvavýma očima položil Kryštofovi na kolena, když Kryštof seděl na lavičce před domem. Dívali se dlouze na sebe. Kryštof ho neodháněl. Tyto oči ho neznepokojovaly jako nemocného Goetha. Nesvádělo ho to, aby na ně vzkřikl: „Pryč! ... Dělej co dělej, příšero, mne nepolapíš!"
 
Nepřál si nic jiného, než aby se nechal zaujmout těmato prosebnýma a ospalýma očima, aby jim přišel na pomoc; cítil v nich uvězněnou duši, která k němu úpěla.
 
V této chvíli, kdy byl zeslaben utrpením, vyrván za živa ze života, okleštěn od lidského sobectví, pozoroval oběti člověka, bojiště, na němž člověk triumfuje nad spoustou pobitých druhých tvorů; a jeho srdce bylo pino soucitu a hrůzy. I v době, kdy býval šťasten, měl vždycky rád zvířata; nesnesl krutost k nim; měl k honbě odpor, který se neodvažoval projevit, aby se nezdál směšným; snad si to ani netroufal přiznat sám sobě, ale tento odpor byl tajnou příčinou odcizení, jež pociťoval k některým lidem: nikdy by nebyl přijal za přítele člověka, který pro své potěšení zabíjel zvíře. Nebyla v tom sentimentálnost: věděl lépe než kdokoli jiný, že se život zakládá na spoustě utrpení a nekonečné krutosti; člověk nemůže žít, aby netrápil. Nejde o to, zavřít si oči a odbýt to planými slovy. Nejde ani o to, usoudit z toho, že je třeba zříci se života a fňukat jako dítě. Ne! Není-li dnes jiného prostředku k životu, třeba zabíjet, abychom mohli žít. Ale ten, kdo zabíjí jen proto, aby zabíjel, je bídník. Bídník bezděčný. Ale přece jen bídník. Ustavičnou snahou člověka má být, aby zmenšoval souhrn utrpení a krutosti: je to jeho první povinnost.
 
Tyto myšlenky zůstávaly v obyčejném životě pohřbeny na dně srdce Kryštofova. Nechtěl na to myslit. K čemu? Co tu zmohl? Musil být Kryštofem, musil konat své dílo, žít stůj co stůj, žít na újmu slabších... Nebyl to on, jenž stvořil vesmír... Nemysleme na to, nemysleme na to! ...
 
Ale když ho neštěstí také svrhlo do řad poražených, nemohl na to nemyslit. Nedávno káral Oliviera, který se zavrtával do neplodných výčitek a marné soustrasti s bědami, jimiž lidé trpí a jimiž trápí druhé. Nyní šel ještě dále než on; s vášnivostí své mocné přirozenosti pronikal až na dno tragédie světa; trpěl všemi bolestmi světa, byl, jako by z něho stáhli kůži. Nemohl již myslit na zvířata, aby se nechvěl úzkostí. Četl v pohledech zvířat, četl v nich duši, jako byla jeho, duši, která nemohla promluvit, ale oči křičely za ni: „Co jsem vám udělal, proč mi ubližujete?"

 

Nejvšednější divadlo, jež stokrát vídal, — telátko, které naříkalo, uzavřeno v bedně s mřížemi: jeho vystouplé velké, černé oči, jejichž bělost přechází do modra, jeho růžová víčka, jeho bílé brvy, jeho bílé, zkadeřené chumáčky na čele, jeho fialová huba, jeho zkřivené nohy; — jehně, jež sedlák odnášel za čtyři nohy svázané k sobě, visící hlavou dolů, snažící se vzchopit, sténající jako dítě a bečící a vyplazující svůj šedivý jazyk; — slepice nahromaděné v košíku; — v dáli řev vepře, jejž zařezávali; — na kuchyňském stole ryba, již vyvrhují... Nemohl to již snést. Bezejmenná muka, jimiž člověk postihuje tyto nevinné, svírala mu srdce. Propůjčte zvířeti světlo rozumu, představte si strašný sen, jímž je pro ně svět: ty lhostejné lidi, slepé a hluché, kteří je podřezávají, rozparují, čtvrtí, vaří za živa, baví se jeho bolestným svíjením! Je něco  ukrutnějšího u Kanibalů v Africe? Utrpení zvířat je pro svobodné svědomí něčím ještě daleko nesnesitelnějším nežli utrpení lidí. Neboť pokud jde o toto, připouští se aspoň, že je zlem, a že kdo je působí, je zločinec. Ale tisíce zvířat se vraždí zbytečně, každodenně, beze stínu výčitky. Kdo by na to učinil narážku, činil by se směšným. — A to je zločin neodpustitelný.
 
Ten sám o sobě ospravedlňuje vše, co člověk bude moci vytrpět. Volá o pomstu proti pokolení lidskému. Je-li Bůh a trpí-li jej, volá o pomstu proti Bohu. Je-li dobrý Bůh, i nejskromnější z živých duší má být zachráněna. Je-li Bůh dobrý jen k nejsilnějším, není-li spravedlnosti pro ubožáky, pro nižší tvory, obětované lidstvu, pak není dobroty, není spravedlnosti .. .
       

 

Pramen, odkazy

 

Francis Jammes: Abych přišel do ráje s osly

The animal libraly
morality beyond humanity

Ochrana a práva zvířat v myšlení frankofonních autorů

Boží člověk Issa

 
     

 

 

 

 

. .