Prohlášení církví k ochraně zvířat

  Jan Čejka,  17. listopadu 2007


Bez lásky není náboženství. Ať lidé jakkoliv vyzdvihují svoji víru, nevede-li je ona k soucitu a laskavosti vůči zvířatům, jde jenom o pokrytectví.
Anna Sewell (1820-1878)


Dne 7. listopadu roku 2007 došlo k důležité, možno říct historické události; v budově amerického senátu ve Washingtonu se sešli představitelé více než dvaceti světových církví, aby podepsali dokument nazvaný "Výzva církví k soucitu ke zvířatům" ("A Religious Proclamation for Animal Compassion"). V dnešním tak znepřáteleném a díky odlišnostem jednotlivých náboženských vyznání rozděleném světě se ozval nesmírně důležitý hlas, vyzývající lidi různé víry ke společné práci pro ochranu zvířat proti násilí a krutosti. Představitelé četných křesťanských církví, židovských obcí, islámu, budhismu a hinduismu promluvili jednotným hlasem a vystoupili s prohlášením, že soucit s trpícími mimolidskými tvory a jejich ochrana před krutostí musí být nedílnou součástí vyznání a práce všech církví na světě. Církvemi vytvořené přehrady mezi člověkem a ostatními tvory, hluboké ticho obklopující zvířata a jejich utrpení, a dosavadní nezájem církví přispět ke zlepšení jejich údělu jakoby byly v ten listopadový den prolomeny. Bylo zdůrazněno, že hlas nabádající k soucitu a laskavosti vůči zvířatům musí zaznít z kazatelen kostelů, chrámů, mešit a synagog na celém světě, aby tak vedl věřící k poznání, že člověk není jediným tvorem zasluhujícím péče a ochrany, ale že je pouhou součástkou všeho stvoření a že je mu ukládána povinnost respektu a odpovědného správcovství jemu svěřené přírody a všech jejích tvorů. Nezměrné krutosti páchané na zvířatech a násilí mezi lidmi samými jsou nerozlučně propojeny; jestliže věříme v lepší a spravedlivější uspořádání ve světě, pak laskavost vůči zvířatům, stejně tak jako laskavost vůči lidským bližním, se musí stát nedílnou součástí učení všech církví, a to bez rozdílu vyznání.

Podepsání prohlášení ve Washingtonu předcházela četná jednání, diskuze a závěrečné sejití zástupců světových církví v jednom z nejkrásnějších míst severní Ameriky, v "Kaňonu andělů" blízko městečka Kanab ve státě Utah. Právě tam, na půdě pravděpodobně největšího útulku pro opuštěná a týraná zvířata ve Spojených státech, známého pod jménem "Best Friends Animal Society", vznikla myšlenka oslovit představitele světových církví a vyzvat je ke společné práci, jejíž výsledkem by bylo zlepšení těžkého údělu mimolidských tvorů a zajištění jejich ochrany před násilím a krutostí lidí. Zástupci 21 různých církví vypracovali prohlášení nazvané "Výzva církví k soucitu ke zvířatům"; účel tohoto dokumentu je uveden těmito slovy: "Ač zastupujeme odlišné náboženské tradice, jsme spojeni v přesvědčení, že zvířata, jsouce částí Božího stvoření, jsou obdařena vnitřní hodnotou a tudíž mají právo na život bez utrpení a vykořisťování. Vyzýváme lidi všech vyznání, aby společným hlasem promluvili na obranu těch, kteří sami mluvit nemohou a spojili se s námi ve službě nám Bohem svěřenému stvoření." A pokračuje: "Věříme, že ve světě stále narůstajícího násilí vůči ostatním, sobě samým a přírodě je nezbytné probuzení a obnovení našeho soucitu se vším, co má život. Tento závazek soucitu musí začít u těch nejzranitelnějších mezi námi, a těmi jsou právě zvířata".

U vědomí toho, že člověku je Bohem uložena povinnost péče o všechno jeho stvoření, jehož podstatnou částí jsou divoká, domestikovaná a hospodářská zvířata, je obzvláště církvím ukládána povinnost ochrany těchto tvorů. Jednotlivé církve a lidé víry jsou tudíž vyzýváni 1) uplatňovat svůj vliv při zavádění zákonů na ochranu zvířat proti krutosti, organizovat programy humánní výchovy, podporovat a propagovat sterilizaci domácích zvířat a adopci zvířat z útulků, 2) vzhledem k nesmírnému utrpení hospodářských zvířat v dnešním systému velkochovů a továrních farem, a k utrpení zvířat na kožešinových farmách, činit morálně odpovědná rozhodnutí při volbě potravy a odívání, a to snížením spotřeby masa a odmítnutím výrobků z kožešin, jakož i aktivně podporovat programy a organizace usilující o humánní zacházení se zvířaty, 3) odmítat jakýkoliv sport a formy zábavy, které zvířata vykořisťují, zraňují či způsobují jim bolest, 4) podporovat zákony a aktivně přispívat k zavedení zákonů na ochranu zvířat používaných ve výzkumu, požadovat zákaz pokusů způsobujících bolest a utrpení, a podporovat výzkum alternativních metod a jejich uvádění do praxe, a 5) aktivně bojkotovat instituce a programy, které způsobují ničení přírody, vedou k vybíjení divoké zvěře, a ohrožují zdroje jejich obživy a jejich přežití.

 V závěru prohlášení jsou tato slova: "Jakožto ochránci Božího stvoření bereme na sebe odpovědnost a morální závazek chránit životy zvířat. Doznáváme, že my lidé jsme pouhou částí Božího stvoření a tudíž nesmíme předpokládat, že jsme jediní, na kterých záleží. Vědomi si toho, že zvířata jsou neoddělitelnou částí našeho společenského a přírodního uspořádání doznáváme, že jakákoliv snaha o lepší uspořádání světa nebude úspěšná, aniž bychom byli opravdovými zastánci zvířat a při svých rozhodováních brali v úvahu jejich zájmy. Nakonec pak vyzýváme představitele církví všech vyznání, aby ctili a povzbuzovali ty, kteří vedeni soucitem učinili morální rozhodnutí při výběru svého jídla a ošacení, jakož i ty, kteří pro dobro zvířat pracují."

Zde prohlášení končí. Ačkoliv dokument přímo nevyzývá k přijetí vegetariánství coby nejúčinnějšího způsobu jak zmenšit utrpení zvířat, na několika místech zmiňuje nelidskost soudobého chovu hospodářských zvířat a jejich utrpení. Je na nás všech, zvláště pak na církevních vzdělavatelích a kazatelích, se hluboce zamyslet nad výzvou tohoto jedinečného dokumentu a svým dílem přispět k vytvoření laskavějšího a soucitnějšího světa.

 

 

Soucítíte se zvířaty? Podpořte prohlášení za soucit se zvířaty! 
Záměrem organizace "Best Friends Animal Society" je do konce roku 2008 shromáždit 1 milion podpisů lidí, kteří by tak vyjádřili svůj souhlas s tímto prohlášením a chtěli by se dle něho řídit. Svůj podpis můžete připojit na: ZDE 
Text "Prohlášení" v angličtině 

Odkazy

 

Religious Thought about Animals

 Compassionate Spirit